Thermopsis lupinoides (Thermopsis lanceolata)

Thermopsis lupinoides (Thermopsis lanceolata) (yellow)